[VIDEO] SZKOLENIE - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – CO WINIEN WIEDZIEĆ FARMACEUTA SZPITALNY

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu przygotowania postępowania, wybrane zagadnienia dot. postępowania, jak i realizacji umowy.

 

Zapraszamy wszystkich farmaceutów szpitalnych do obejrzenia zorganizowanego przez nas szkolenia online, które odbyło się 14.12.2020r.

 

WSZYSTKO O NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Link do szkolenia: https://www.youtube.com/watch?v=cMHExUPP8fM&ab_channel=ZZPFTV

 

W Dzienniku Ustaw z 24 października 2019r. poz. 2019 została opublikowana ustawa z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Jej przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021r. Szkolenie jest wprowadzeniem do stosowania Nowego Prawa zamówień publicznych z perspektywy praw i obowiązków farmaceuty szpitalnego. Obejmuje tematykę z zakresu przygotowania postępowania, wybrane zagadnienia dot. postępowania, jak i realizacji umowy. Ramowy program szkolenia przedstawiono poniżej.
 
I. Systematyka nowej ustawy – aspekty praktyczne.
II. Nowe pojęcia ustawowe – dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, warunki zamówienia itd.
III. Postępowania lekowe w Planach postępowań na dany rok finansowy – nowe zadania farmaceuty.
IV. Zamówienia bagatelne i zamówienia o wartości do 50.000 PLN – nowe zasady zlecania.
V. Postępowanie krajowe – odmienności w stosunku do procedury unijnej.
VI. Przygotowanie postępowania – Analiza potrzeb i wymagań, opis przedmiotu zamówienia, w tym przedmiotowe środki dowodowe, szacowanie wartości zamówienia, decyzja w przedmiocie wyboru trybu, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ ) lub Opisu potrzeb i wymagań.
VII. Konflikt interesów, prawomocne skazanie – zmiany co do kręgu osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.
VIII. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami. Forma oferty, JEDZ.
IX. Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń – postępowanie krajowe, procedura unijna.
X. Tryb podstawowy – nowy tryb udzielania zamówień dla zamówień krajowych i jego warianty.
XI. Wyjaśnienia treści SWZ lub Opisu potrzeb i wymagań – terminy składania wniosków przez wykonawców, obowiązki zamawiającego, zmiany treści dokumentów zamówienia a termin składania ofert.
XII. Składanie i otwarcie ofert – terminy minimalne składania ofert, okres związania ofertą i jego przedłużenie, zabezpieczenie wadialne, obowiązki publikacyjne zamawiającego.
XIII. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców na gruncie nowej ustawy – informacje ogólne.
XIV. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej -nowe podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej.
XV. Środki ochrony prawnej – kluczowe zmiany.
XVI. Umowa – postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, raport z realizacji umowy,ogłoszenie o wykonaniu umowy.
XVII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
 

Związek Zawodowy Farmaceutów Polskich logo

Polish Trade Union of Pharmacy Workers

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Telefon:
+(48) 602101979
Telefon:
+(48) 694732275.
E-mail:
zzpf@zzpf.org.pl
NIP:
5223098180
KRS:
0000690692

Dołącz do ZZPF

Dołącz do nas, byśmy wspólnie zabrali głos w sprawach ważnych dla naszej grupy zawodowej.

Wypełnij zgłoszenie

Copyright © 2024 Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed By WebSS Studio

Strefa dla członków ZZPF