Statut Związku Zawodowego Pracowników Farmacji

 

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW FARMACJI
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
1.       Statut określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, dalej zwanego „Związkiem”.
2.       Związek może posługiwać się w obrocie prawnym skrótem „ZZPF”.
3.       Związek Zawodowy Pracowników Farmacji posługuje się̨ znakiem słowno - graficznym podlegającym ochronie prawnej.
4.       Związek jest dobrowolną, samorządną, niezależną i ogólnokrajową organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowaniaoraz obrony ich praw i interesów zawodowych i socjalnych.
 
§ 2.
 
1.       Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.       Siedzibą Związku i jego władz ogólnokrajowych jest m. st. Warszawa.
3.    Związek może tworzyć ogólnokrajowe federacje związków zawodowych oraz ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe.
4.    Związek może tworzyć i wstępować do międzynarodowych organizacji pracowników. O przystąpieniu
 i wystąpieniu Związku z organizacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, decyduje Zarząd Związku w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.
 
§ 3.
 
1.       Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz od innych organizacji.
2.       Związek w swojej działalności statutowej kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o związkach zawodowych i innych ustawach, międzynarodowych aktach i konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz zasadami działania organizacji, których Związek jest członkiem.
3.       Związek oraz jego terenowe jednostki organizacyjne mają osobowość prawną i działają poprzez swoje organy statutowe.
4.       Podstawą działania Związku oraz jego terenowych jednostek organizacyjnych jest Statut.
 
 
§ 4.
 
Prawo tworzenia i wstępowania do Związku na zasadach określonych w Statucie przysługuje pracownikom farmacji, farmaceutom, aptekarzom, pracownikom inspekcji farmaceutycznej, pracownikom jednostek organizacji państwowych, pracownikom jednostek naukowych, w tym szkół wyższych, wykonującym czynności związane z farmacją bez względu na podstawę prawną otrzymania środków utrzymania za wykonywaną przez nich pracę. Członkami Związku mogą być także osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę, albo są bezrobotne. Utrata zatrudnienia nie oznacza utraty członkowstwa w Związku.
 
Rozdział II
Cele i zadania Związku
 
§ 5.
 
Celami Związku jest obrona godności, praw i interesów członków Związku poprzez:
a)      zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno –bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)      ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
c)      reprezentowanie członków Związku wobec pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji,
d)      pośredniczenie lub reprezentacja w sporach pomiędzy pracodawcą a członkami Związku,
e)      podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
f)       ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji wśród członków Związku,
g)      stałe podnoszenie poziomu zawodowego członków Związku dla zapewnienia społeczeństwu wysokiego poziomu usług farmaceutycznych,
h)      przeciwdziałanie bezrobociu wśród członków Związku oraz pomoc bezrobotnym członkom Związku,
i)       popularyzacja, wdrażanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej wśród członków Związku,
j)       wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
k)      podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,
l)       współpraca z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców w kraju i za granicą
w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka, jak również wymiana doświadczeń z tymi organizacjami, oraz współtworzenie i wstępowanie do międzynarodowych organizacji pracowników,
m)     reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
 
§ 6.
 
Związek realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a)      reprezentowanie członków Związku wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych i społecznych, a także współdziałanie z ww. organami i organizacjami, w tym zwłaszcza z Naczelną Izbą Aptekarską oraz z Okręgowymi Izbami Aptekarskimi,
b)      zawieranie i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami,
c)      podejmowanie decyzji dotyczących akcji protestacyjnych,
d)      udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,
e)      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawnych, dotyczących interesów członków Związku, a także nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
f)       opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych, prowadzenie działalności badawczej w celu przygotowania opinii Związku wiążących się
z jego działalnością,
g)      prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
h)      inicjowanie i organizowanie pomocy członkom Związku,
i)       otaczanie szczególną opieką młodych członków Związku, dbanie o podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,
j)       popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego,
k)      udział w działalności organizacji międzynarodowych,
l)       organizowanie szkoleń i kursów związkowych,
m)     zawieranie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami, organami prowadzącymi placówki oraz organami władzy rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,
n)      prowadzenie szkoleń dla członków Związku Zawodowego Pracowników Farmacji,
o)      zwiększanie liczby pracodawców objętych działaniem Związku Zawodowego Pracowników Farmacji,
p)      zawieranie umów grupowego ubezpieczenia
q)      pomoc w pozyskaniu pracy.
 
 
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Związku
 
§ 7.
 
1.    Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Związku podjętą zwykłąwiększością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zarządu,
w głosowaniu jawnym.
1a. Członkowie Związku dzielą się na:
1)     członków zwyczajnych,
2)     członków honorowych
2.    Zarząd Związku podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej przez kandydata na członka Związku. Uchwała w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku wymaga pisemnego uzasadnienia.
3.       Od uchwały w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku, odmowy zawieszenia w prawach członkowskich Członka Związku albo w razie niepodjęcia przez Zarząd jakiejkolwiek uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zainteresowanemu kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania na piśmie uchwały w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku wraz z uzasadnieniem, albo bezskutecznego upływu terminu na podjęcie przez Zarząd Związku uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej. Odwołanie powinno zostać wniesione za pośrednictwem Zarządu Związku, który po otrzymaniu odwołania jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków, w celu jego rozpoznania.
4.       Walne Zebranie Członków jest zobowiązane do rozpoznania odwołania kandydata na członka Związku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania lub na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku jest ostateczna.
 
§ 8.
 
1.       Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
a)      wystąpienia ze Związku,
b)      wykluczenia ze Związku,
c)      skreślenia z listy członków Związku,
d)      śmierci członka Związku.
2.       Wystąpienie ze Związku następuje w formie pisemnego oświadczenia woli członka Związku, skierowanego do Zarządu Związku.
3.       Wykluczenie ze Związku następuje w wyniku uchwały Zarządu Związku podjętej bezwzględną większością głosów przyobecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zarządu Związku w głosowaniu jawnym, na skutek poważnego naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu, innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego oraz powszechnie obowiązującego, lub postępowania nielicującego
z godnością członka Związku. Uchwała Zarządu Związku jest podejmowana w głosowaniu jawnym
i wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały w sprawie wykluczenia ze Związku przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie powinno zostać wniesione za pośrednictwem Zarządu Związku, który po otrzymaniu odwołania jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków, w celu jego rozpoznania. Walne Zebranie Członków może rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania lub na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków
w sprawie wykluczenia ze Związku jest ostateczna.
4.       Skreślenie z listy członków Związku następuje z powodu zalegania przez członka Związku z zapłatą składki członkowskiej należnej za co najmniej 3 miesiące, po pisemnym uprzednim wezwaniu przez Zarząd Związku do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni. Zarząd Związku ma obowiązek wysłania wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, niezwłocznie po stwierdzeniu niewypełnienia przez członka Związku obowiązku opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy. Nieuregulowanie przez członka Związku zaległych składek członkowskich w terminie ustalonym przez Zarząd, powoduje skreślenie go z listy członków Związku, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Związku bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członkówZarządu w głosowaniu jawnym. Zarząd Związku zawiadamiania zainteresowanego członka Związku o uchwale skreślającej go z listy członków Związku, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej podjęcia. Od skreślenia z listy członków Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie powinno zostać wniesione za pośrednictwem Zarządu Związku, który po otrzymaniu odwołania jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków, w celu jego rozpoznania. Walne Zebranie Członków może rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania lub na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie skreślenia z listy członków Związku jest ostateczna.
5.       Z chwilą ustania członkostwa w Związku, były członek Związku nie może ubiegać się o realizację swych uprawnień członkowskich, o zwrot składek członkowskich ani partycypować w majątku Związku.
6.       Członkostwo w Związku może zostać zawieszone. Członek Związku kieruje do Zarządu Związki wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach Członka Związku wraz ze wskazaniem okresu zawieszenia. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku o zawieszenie w prawach i obowiązkach Członka Związku. Odmowa uwzględnienia wniosku o zawieszenie w prawach i obowiązkach Członka Związku wymaga uzasadnienia.
 
§ 9.
 
1.  Członek Związku ma prawo do:
a.   uczestniczenia w zebraniach Związku,
b.   występowania z wnioskami i postulatami do organów Związku,
c.   korzystania z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
d.   informacji o uchwałach oraz innych działaniach organów Związku, a także wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby,
e.   obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których są podejmowane decyzje dotyczące jego osoby.
2.  Członek Zwyczajny Związku po upływie 2 lat uczestnictwa w ZZPF uzyskuje prawo wybierania i bycia wybieranym do wszystkich organów Związku, z uwzględnieniem zasady równości, zgodnie
z postanowieniami Statutu oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego.
 
§ 10.
 
Członek Związku jest zobowiązany do:
a)      przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Związku, oraz regularnego płacenia składek członkowskich,
b)      brania udziału w pracach Związku,
c)      uczestniczenia w zebraniach organów Związku, do których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany,
d)      solidarnego uczestniczenia w akcjach podejmowanych przez Związek i powstrzymywania się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,
e)      niepodejmowania czynów, które naruszają dobre imię Związku,
f)       kontynuowania członkostwa w Związku przez pierwsze dwa lata. W razie chęci wystąpienia ze Związku przed upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, Członek Związku zobowiązuje się do poniesienia kosztów wystąpienia ze Związku w wysokości dwóch rocznych składek członkowskich oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z wyliczeń dotyczących danego Członka.
 
Rozdział IV
Organy Związku
 
§ 11.
 
1.       W Związku funkcjonują następujące rodzaje władz:
a)      władza stanowiąca - Walne Zebranie Członków,
b)      władza wykonawcza - Zarząd,
c)      władza kontrolna - Komisja Rewizyjna.
2.       Władze Związku są zobowiązane do prowadzenia działalności związkowej zgodnie
z postanowieniami Statutu, innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego oraz uchwałami władz Związku.
3.       Władze Związku są zobowiązane do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybieokreślonym przez Walne Zebranie Członków.
 
§ 12.
 
1.       Kadencja władzy wykonawczej i kontrolnej Związku trwa cztery lata z tym, że terminy wyborów na daną kadencję określa uchwała Walnego Zebrania Członków, podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członkówtego zebrania w głosowaniu jawnym. W wyjątkowych przypadkach Walne Zebranie Członków może przedłużyć lub skrócić czas trwania kadencji poszczególnych władz, nie więcej jednak niż o 4 miesiące. Wyboru na nową kadencję dokonuję się w terminach wyznaczonych przez Walne Zebranie Członków, niezależnie od momentu pierwszego posiedzenia danej władzy w poprzedniej kadencji. Początkiem kadencji władzy jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji, który jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji tej władzy, niezależnie od przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
2.       Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku ustania jego członkostwa
w Związku w sytuacjach wskazanych w § 8 powyżej.
3.       Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w razie rezygnacji złożonej Zarządowi.
4.       Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w razie utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
5.       W razie zmniejszenia się składu organu Związku pochodzącego z wyborów w czasie trwania kadencji, uzupełnienia liczby jego członków do liczby członków wskazanej w § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 1, dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Kadencja członków organu wybranych
w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, upływa wraz z kadencją pozostałych członków.
6.       Walne Zebranie Członków może odwołać członka danego organu wybranego w sposób, o którym mowa
w ust. 5 i wybrać w jego miejsce inną osobę.
 
§ 13.
 
1.       Członkowie wchodzący w skład władzy wykonawczej i kontrolnej Związku pochodzą z wyborów bezpośrednich.
1a.  Udział w głosowaniu mają Członkowie, którzy spełnili wymogi §9 ust. 2 oraz §10 w szczególności lit. a.
2.       Wybory do ww. władz Związku odbywają się według następujących zasad:
a)      kandydatem może być wyłącznie członek Zwyczajny Związku,
b)      głosowanie odbywa się w sposób jawny,
c)      wyborcy przysługuje jeden głos,
d)      głosować można tylko osobiście,
e)      głosuje się na poszczególnych kandydatów,
f)       wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej 1/2 ogółu członków tego zebrania,
g)      do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata zwykłej większości ważnie oddanych głosów.
3.       Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy. Odwołania członka władzy dokonuje ta władza, która go wybrała w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogółu członków władzy stanowiącej Związku, w głosowaniu tajnym.
 
§ 14.
 
1.       Aktami wydawanymi przez władze Związku są:
a)      uchwały jako akty o charakterze wiążącym,
b)      stanowiska, opinie i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako oświadczenia wyrażające pogląd danej władzy Związku w określonej sprawie.
2.       Akty władz Związku, o których mowa w ust. 1 powyżej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej 1/2 ogółu członków tych władz, w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych wStatucie. Dla władzy stanowiącej i wykonawczej dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3.       Akty władz Związku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego. Akty władz Związku podjęte z naruszeniem ww. dokumentów są nieważne.
4.       Obrady władz Związku są protokołowane.
 
§ 15.
 
Walne Zebranie Członków
 
1.       Najwyższą władzą stanowiącą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2.       W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Związku niebędący członkami Oddziałów Terenowych oraz przewodniczący Zarządu Oddziałów Terenowych.
3.       Osoby zaproszone przez władze Związku mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z głosemdoradczym.
4.       Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania oraz powiadamiaczłonków Związku o terminie, porządku i regulaminie obrad. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji lub w późniejszym terminie jako adres do korespondencji ze Związkiem.
5.    Walne Zebranie Członków zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
6.       Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący lub inny członek Zarządu zgodnie
z regulaminem obrad.
7.       Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze wnim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków.
8.       W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugimterminie, w 15 minut po pierwszym, co należy zaznaczyć
w zawiadomieniu. Wówczas jego ważność nie jest determinowana ilością obecnych na nim Członków.
9.       Walne Zebranie Członków może zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10.    W przypadku, gdy udział w Zebraniu następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarząd poinformuje dodatkowo w zawiadomieniu o sposobie uczestniczenia w tym Zebraniu, formach wypowiadania się w jego trakcie, głosowania oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.
 
 
 
§ 16.
 
1.       Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych władz Związku, w tym w szczególności:
a)      uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
b)      uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
c)      uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
d)      ustalanie programu działania Związku,
e)      ustalanie zakresu kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
f)       wybieranie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem postanowienia § 12 ust. 5,
g)      zatwierdzanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Związku za dany rok, w tym bilansu
i rachunku wyników,
h)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
i)       na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie albo odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji,
j)       uchwalanie zmian w Statucie,
k)      decydowanie o rozwiązaniu Związku i przekazaniu majątku,
l)       uchwalanie Regulaminu przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu.
2.       Walne Zebranie Członków jest związane w swoim działaniu postanowieniami Statutu oraz innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego.
3.       Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały wiążące dla pozostałych władz Związku, w zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie.
4.       Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu nadaje osobom fizycznym lub prawnym godność „CZŁONKA HONOROWEGO” za szczególne zasługi dla Związku
 
§ 17.
 
1.       Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków z własnej inicjatywy w przypadkach przewidzianych w Statucie, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Związku, nie później niż w ciągu7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków musi określać cel i powód zwołania tego zebrania.
2.       Datę, porządek oraz regulamin obrad Walnego Zebrania Członków, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków, albo Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 
Zarząd
 
§ 18.
 
1.       Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2.       Zarząd wybiera spośród siebie funkcyjnych członków Zarządu, tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. Wiceprzewodniczący może zostać wskazany w dowolnej chwili.
3.       Osoby zaproszone przez władze Związku mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4.       Przewodniczący Zarządu jest uprawniony do kierowania pracami władzy wykonawczej, nadzorowania i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków władzy wykonawczej.
5.       Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)   kierowanie bieżącą działalnością Związku,
b)   realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku,
d)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków z podaniem do wiadomości członków Związku terminu, porządku oraz regulaminu obrad,
e)   przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
f)    organizowanie działań prawnych dla popierania postulatów związkowych,
g)   uchwalanie budżetu Związku,
h)   dokonywanie bieżącej wykładni postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
i)    powoływanie, łączenie i likwidacja Oddziałów Terenowych
j)    współdziałanie z organizacjami związkowymi w kraju i zagranicą na zasadach partnerskich.
6.    Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Na posiedzeniu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
7.    Posiedzenie Zarządu może zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8.    Zarząd podejmuje w formie uchwały decyzję o sposobie przeprowadzenia posiedzenia Zarządu.
9.    Zarząd może podejmować decyzje bez odbywania posiedzenia, po przeprowadzeniu konsultacji przy wykorzystaniu środków do porozumiewania się na odległość. Konsultacje, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być potwierdzone mailowo przez wszystkich członków Zarządu.
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 19.
 
1.       Komisja Rewizyjna składa się z od dwóch do trzech członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
3.       Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
4.       Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się w zależności od potrzeb, w terminie uzgodnionym przez jej członków.
5.       Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrolowanie Zarządu w zakresie działalności finansowej, zgodności działania Zarządu z postanowieniami Statutu oraz innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, wiążących Zarząd, a także z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
b)      kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej i majątkowejZwiązku,
c)      przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
d)      występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie albo odmowę udzielenia Zarządowi absolutorium zaokres kadencji.
6.       Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać zwołania posiedzenia Zarządu w celu przedstawienia mu wyników kontroli i wniosków pokontrolnych, które są dla Zarządu wiążące. Posiedzenie to powinno odbyć się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania zwołania takiego posiedzenia.
 
Sposób reprezentacji
 
§ 20.
 
1.       Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący Zarządu oraz Skarbnik działający samodzielnie uprawnieni są do:
a)   reprezentowania Związku na zewnątrz, w szczególności wobec pracodawców, organów administracji państwowej, organów administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji gospodarczych, organizacji politycznych oraz organizacji międzynarodowych
b)                        zaciągania w imieniu Związku zobowiązań majątkowych do wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
2.       Do zawierania umów w imieniu Związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości powyżej 5.000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu spośród Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika.
 
Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne Związku
 
§ 21.
 
1.       Związek może posiadać Oddziały Terenowe mające formę zakładowych lub międzyzakładowych organizacji związkowych.
2.       Oddziały Terenowe posiadają osobowość prawną, którą nabywają z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
3.       Zarząd Związku uprawniony jest do powoływania, łączenia i likwidacji Oddziałów Terenowych.
 
§ 22.
 
1.       Przez Oddział Terenowy (OT) rozumie się organizację liczącą co najmniej 10 osób, działającą na terenie jednego zakładu pracy (zakładowa organizacja związkowa) lub kilku zakładów pracy znajdujących się na określonym obszarze (międzyzakładowa organizacja związkowa).
2.       OT oznacza organizację zakładową lub międzyzakładową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
3.       OT realizują cele i zadania określone statutem oraz uchwałami władz Związku.
4.       OT powstają z inicjatywy grupy minimum 10 osób, o których mowa w § 4, która składa do Zarządu Związku wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie OT. Następnie podejmowana jest uchwała Zarządu Związku o utworzeniu organizacji związkowej, odbywają się wybory komitetu założycielskiego oraz członków organów.
5.       Zarząd Związku uchwałą stwierdza powołanie nowego OT i przyznaje mu prawo do używania nazwy
i logo Związku z dopiskiem Oddział Terenowy.
6.       Władzami OT są:
a)   Walne Zebranie Członków OT;
b)   Zarząd OT;
c)   Komisja Rewizyjna OT.
7.       Kadencja organów wymienionych w ust. 6 lit. b) i c) trwa cztery lata.
8.       Każda zmiana władz OT wymaga poinformowania oraz akceptacji Zarządu Związku. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Związku może zwrócić się do Walnego Zebrania Członków OT z wnioskiem
o odwołanie Zarządu OT lub poszczególnych jego członków. Wniosek powinien mieć formę uchwały Zarządu Związku i zawierać uzasadnienie. Wniosek taki jest dla Walnego Zebrania Członków OT wiążący.
 
§ 23.
 
1.       Władze OT działają w oparciu o postanowienia niniejszego statutu oraz stosownych uchwał władz Związku.
2.       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OT należy:
a)     uchwalanie programu działalności OT;
b)   wybór członków Zarządu OT (w tym wskazanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego) oraz Komisji Rewizyjnej OT jak również ich odwoływanie;
c)   zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz z realizacji budżetu;
d)   ustalanie wysokości składki członkowskiej dla OT, przy czym przy tworzeniu OT składka musi być ustalona na poziomie aktualnie obowiązującej składki dla Związku, a każda zmiana wysokości składki musi być uprzednio zaakceptowana przez Zarząd Związku;
e)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu OT i Komisji Rewizyjnej OT.
3.       Do kompetencji Zarządu OT należy:
a)   reprezentowanie OT w stosunkach z zakładem pracy/zakładami pracy, na terenie którego/ych działają;
b)   bieżące kierowanie pracami OT;
c)   realizowanie programu i uchwał władz Związku,
d)   reprezentowanie interesów członków OT wobec pracodawców,
e)   zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach indywidualnych i zbiorowych, dotyczących interesów członków OT,
f)   negocjowanie i zawieranie z pracodawcami układów zbiorowych pracy,
g)   współpraca i komunikacja z Zarządem Związku,
h)   opracowanie założeń finansowych budżetu OT,
i)    sporządzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz z realizacji budżetu,
j)    podejmowanie decyzji dotyczących akcji protestacyjnych, przy czym decyzja taka wymaga zgody Zarządu Związku.
k)   prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji,
l)    podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji, przy czym przystąpienie takie wymaga zgody Zarządu Związku.
4.   Przewodniczący Zarządu OT jest przedstawicielem OT na Walnym Zebraniu Członków Związku.
5.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej OT należy w szczególności kontrolowanie działalności Zarządu OT oraz zgodności jego działań ze statutem, programem i uchwałami władz OT i Związku.
 
§ 24.
 
W kwestiach nieuregulowanych odmiennie dla OT oraz jego organów w Rozdziale V stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy statutu.
 
Rozdział VI
Majątek Związku
 
§ 25.
 
1.       Środki finansowe i majątek Związku pochodzą:
a)   ze składek członkowskich,
b)   z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
c)   z wpływów z zysków podmiotów związanych prawnie ze Związkiem i prowadzących działalność gospodarczą,
d)   z dzierżaw i najmu nieruchomości oraz innych środków trwałych, a także praw i licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością Związku,
e)   ze zbiórek publicznych.
2.       Wysokość składki członkowskiej, terminy oraz sposób płatności ustala Zarząd Związku w uchwale finansowej, decydując również o przeznaczeniu jej poszczególnych części na określone cele.
3.    Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn podejmuje Zarząd Związku.
4.    Środki finansowe, którymi dysponuje Związek, a także pozostały majątek Związku są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z działalnością statutową Związku, określoną w § 6 powyżej.
5.    Związek prowadzi finansowanie swojej działalności statutowej, określonej w § 6 powyżej, w oparciu
o budżet roczny.
6.    Członek Związku na mocy dodatkowych umów może wpłacić dodatkową składkę niezależną od składki podstawowej.
 
§ 26.
 
1.       Podziału kwot uzyskanych ze składek członkowskich określa Zarząd Związku.
2.       W pokrywaniu kosztów działania Związku oraz jego władz uczestniczą OT za zasadach określonych przez Zarząd Związku w uchwale finansowej, o której mowa w § 25 ust. 2 powyżej.
3.       Za zobowiązania majątkowe odpowiada wyłącznie ta struktura związkowa posiadająca osobowość prawną, która je zaciągnęła.
 
§ 27.
 
1.       Decyzje o charakterze finansowym i majątkowym Związku podejmuje wyłącznie Zarząd Związku (z zastrzeżeniem zasad dotyczących reprezentacji Związku), który jest dysponentem majątku Związku i na nim spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej Związku, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego.
2.       Budżet Związku i jego wykonanie są jawne dla wszystkich członków Związku.
3.       Wszystkie wydatki oraz faktury związane z działalnością Związku muszą być zatwierdzane przez Skarbnika.
4.       Prawo wglądu w całość dokumentacji finansowej Związku mają członkowie Zarządu, pracownicy księgowości zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz osoby upoważnione stosowną uchwałą Zarządu.
5.       Całość dokumentacji finansowej Związku musi być udostępniona przez Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 
§ 28.
 
1.       Związek ma prawo prowadzić działalność gospodarczą. Związek ma prawo tworzyć lub współtworzyć podmioty, których zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub realizacja wyznaczonych celów, w oparciu o określone źródła finansowania.
2.       Regulacje dotyczące działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny zawierać postanowienia wyłączające możliwość ponoszenia przez Związek zobowiązań finansowych, wynikających z ewentualnych negatywnych skutków działalności tych podmiotów.
 
 
Rozdział VII
Współpraca z innymi związkami zawodowymi i organizacjami
 
§ 29.
 
1.       Związek może współpracować z każdą organizacją, a w szczególności z innymi związkami zawodowymi działającymi w kraju i za granicą, których cele i działalność są zgodne z podstawowymi celami i zadaniami Związku, co nie wyklucza współdziałania, którego konieczność wynika z postanowień prawa państwowego lub międzynarodowego. Związek może również przystępować do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe.
2.       Uchwałę o nawiązaniu współpracy z inną organizacją oraz uchwałę o przystąpieniu do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe podejmuje Zarząd. Uchwała ta musi być zgodna z uchwałami innych władz Związku.
 
Rozdział VIII
Zmiana Statutu
 
§ 30.
 
1.    Wnioski o zmianę Statutu mogą składać:
a)    Zarząd,
b)    grupa co najmniej 30 członków Związku.
2.    Wnioski o zmianę Statutu są składane do Zarządu na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zarząd jest zobowiązany poinformować członków Związku o wnioskach w sprawie zmiany Statutu równocześnie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
3.    Uchwałę o przyjęciu i zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów,
w obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Związku, w głosowaniu jawnym.
4.   
 
Rozdział XI
Rozwiązanie Związku
 
§ 31.
 
Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej 2/3 członków Związku, w głosowaniu jawnym. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji majątku Związku lub cel, na który ma być on przekazany.
 
Rozdział XII
Przepisy końcowe
 
§ 32.
 
Statutu uchwalono na Zwyczajny Walnym Zebraniu Członków w dniu 26 lipca 2021 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
Warszawa, dnia 26 lipca 2021
 
 

Związek Zawodowy Farmaceutów Polskich logo

Polish Trade Union of Pharmacy Workers

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

ul. gen. Meriana C. Coopera 6B/10
01-315 Warszawa
Telefon:
+(48) 602101979
Telefon:
+(48) 694732275
E-mail:
zzpf@zzpf.org.pl
NIP:
5223098180
KRS:
0000690692

Dołącz do ZZPF

Dołącz do nas, byśmy wspólnie zabrali głos w sprawach ważnych dla naszej grupy zawodowej.

Wypełnij zgłoszenie

Copyright © 2023 Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed By WebSS Studio

Strefa dla członków ZZPF

Uruchomiono zadanie harmonogramu