Regulamin uiszczania składek członkowskich na rzecz ZZPF

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Farmacji
z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich

 

Regulamin uiszczania składek członkowskich na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji w ramach usługi cyklicznej płatności kartą

 

§1

 1. Członek Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (dalej; „Związek”) jest zobowiązany do comiesięcznego lub rocznego płacenia składki członkowskiej.
 2. Członek Związku opłaca składkę członkowską w ramach cyklicznego obciążenia karty członka zgodnie z niniejszym Regulaminem, na co wyraża zgodę.
 3. Realizowanie usługi cyklicznego obciążenia karty członka wykonywane jest przez operatora płatności, którym jest Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825 (dalej: „Elavon”).
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.zzpf.org.pl/.
 5. Korzystanie z usług objętych regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2

 1. Płatności cykliczne za pośrednictwem Elavon polegają na automatycznym obciążeniu karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro członka Związku w wysokości składki członkowskiej bez konieczności wprowadzania każdorazowo danych karty płatniczej. Pobrania dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, w terminie przedstawionym przez Związek wynikającym z deklaracji członka.
 2. Związek nie przechowuje numerów kart, ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji. Związek zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń rachunku członka Związku, gdy w wymaganym terminie obciążenie z tytułu składki członkowskiej nie zostanie zrealizowane.
 3. Płatność z tytułu członkostwa w Związku odbywa się w terminach wynikających z deklaracji członka oraz uchwały Zarządu regulującej terminy opłacania składek członkowskich. Aktualna wysokość składki członkowskiej wskazana jest w uchwale Zarządu.

§3

 1. Członek Związku zobowiązuje się do uiszczania płatności cyklicznej za pośrednictwem usługi świadczonej przez Elavon.
 2. Członek Związku aktywuje usługę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz podanie wszystkich obowiązkowych danych wymaganych przez operatora płatności w celu dokonania płatności za pierwszą i kolejne składki członkowskie. Zgoda ta będzie dotyczyła tylko danej karty płatniczej. Potwierdzeniem poprawnej aktywacji usługi jest skuteczne obciążenie karty płatniczej kwotą pierwszej składki. Kolejne składki będą opłacane automatycznie poprzez obciążanie karty płatniczej w terminach wskazanych przez Związek.
 3. Członek związku obowiązany jest do informowania o każdej zmianie danych podanych zgodnie z ust. 2 powyżej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem realizacji kolejnej transakcji.
 4. Członek Związku zobowiązany jest do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustanowione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych na poziomie gwarantującym możliwość pobrania składki członkowskiej.
 5. Członek związku ma prawo do unieważnienia transakcji polegającej na obciążeniu karty płatnością cykliczną w dowolnym momencie do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku.
 6. Usługa jest aktywna do czasu jej odwołania przez członka lub wygaśnięcia daty ważności karty. Odwołanie zgody na usługę cyklicznego obciążenia karty może nastąpić w dowolnym momencie.
 7. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje w zakresie usług związanych z cyklicznym obciążeniem karty członek Związku może zgłaszać bezpośrednio Związkowi na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§4

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2019 roku.

Związek Zawodowy Farmaceutów Polskich logo

Polish Trade Union of Pharmacy Workers

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Telefon:
+(48) 602101979
Telefon:
+(48) 694732275.
E-mail:
zzpf@zzpf.org.pl
NIP:
5223098180
KRS:
0000690692

Dołącz do ZZPF

Dołącz do nas, byśmy wspólnie zabrali głos w sprawach ważnych dla naszej grupy zawodowej.

Wypełnij zgłoszenie

Copyright © 2024 Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed By WebSS Studio

Strefa dla członków ZZPF

Uruchomiono zadanie harmonogramu