Takie pytanie zadaje sobie nie jeden technik farm. z Ukrainy oraz nie jeden właściciel apteki w Polsce. My jako pierwsi uzyskaliśmy odpowiedź w tym temacie. Otóż są przepisy które to określają i stanowią w dniu dzisiejszym podstawę obowiązującego prawa.

Precyzując poniższe informacje, informujemy, że w aktualnie obowiązującym porządku prawnym nie ma przepisów, które umożliwiałyby przeprowadzenie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji uzyskanych po dniu 20 czerwca 2006 r.  

Źródła zbliżone do Ministerstwa Zdrowia podają, że podstawę prawną do uznawania świadectw, dyplomów, stopni i tytułów naukowych uzyskanych na terenie Ukrainy do dnia 20 czerwca 2006 r. na mocy Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. /nie publikowany/ stanowi Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzona w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 28 i 29). Dodatkowo, podstawę prawną w stosunku do dokumentów wydanych do 30 września 2005 r. stanowi Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. /Dz. U. z 1975 r., Nr 4, poz. 14 i 15/.

Podsumowując: Wszystkie dokumenty, które zostały wydane w okresie obowiązywania ww. aktów prawnych i spełniające określone w nich warunki, są nadal uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami – chyba że zostały wprowadzone jakieś dodatkowe przepisy to ograniczające (co nie dotyczy techników farm.).

W temacie zatrudnienia techników farm. z Ukrainy odpowiedź brzmi następująco – jeśli masz uzyskany tytuł technika farm. w Ukrainie przed do 20.06.2006 roku to decyzję o ewentualnym zatrudnieniu podejmuje twój przyszły polski pracodawca. Pozostałe osoby muszą poczekać na kolejne regulacje prawne.