Statut Związku Zawodowego Pracowników Farmacji

Pobierz Statut ZZPF w formie pliku PDF

JEDNOLITY TEKST STATUTU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW FARMACJI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Statut określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, dalej zwany „Związkiem”.
 2. Związek jest dobrowolną, samorządną, niezależną i ogólnokrajową organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania oraz obrony ich praw i interesów zawodowych i socjalnych.

§ 2.

 1. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku i jego władz ogólnokrajowych jest st. Warszawa.
 3. Związek może tworzyć ogólnokrajowe federacje związków zawodowych oraz ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe.
 4. Związek może tworzyć i wstępować do międzynarodowych organizacji pracowników. O przystąpieniu i wystąpieniu Związku z organizacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, decyduje Zarząd Związku w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zarządu, w głosowaniu tajnym.

§ 3.

 1. Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz od innych organizacji.
 2. Związek w swojej działalności statutowej kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o związkach zawodowych i innych ustawach, w międzynarodowych aktach i konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz zasadami działania organizacji, których Związek jest członkiem.
 3. Związek ma osobowość prawną i działa poprzez swoje organy
 4. Podstawą działania Związku jest Statut.
 5. Związek Zawodowy Pracowników Farmacji posługuje się znakiem słowno - graficznym podlegającym ochronie prawnej.

§ 4.

Prawo tworzenia i wstępowania do Związku na zasadach określonych w Statucie przysługuje pracownikom farmacji, farmaceutom, pracownikom jednostek naukowych, w tym szkół wyższych, wykonującym czynności związane z farmacją bez względu na podstawę prawną otrzymania środków utrzymania za wykonywaną przez nich pracę. Członkami Związku mogą być także osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę, albo są bezrobotne. Utrata zatrudnienia nie oznacza utraty członkostwa w Związku.

Rozdział II
Cele i zadania Związku

§ 5.

Celami Związku jest obrona godności, praw i interesów członków Związku poprzez:

 1. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno –bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
 3. reprezentowanie członków Związku wobec pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji,
 4. pośredniczenie lub reprezentacja w sporach pomiędzy pracodawcą a członkami Związku,
 5. podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
 6. ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji wśród członków Związku,
 7. stałe podnoszenie poziomu zawodowego członków Związku dla zapewnienia społeczeństwu wysokiego poziomu usług farmaceutycznych,
 8. przeciwdziałanie bezrobociu wśród członków Związku, oraz pomoc bezrobotnym członkom Związku,
 9. popularyzacja, wdrażanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej wśród członków Związku,
 10. wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
 11. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,
 12. współpraca z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców w kraju i za granicą w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka, jak również wymiana doświadczeń z tymi organizacjami, oraz współtworzenie i wstępowanie do międzynarodowych organizacji pracowników,
 13. reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.

§ 6.

Związek realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. reprezentowanie członków Związku wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, przed wymiarem sprawiedliwości oraz wobec organizacji politycznych i społecznych, a także współdziałanie z ww. organami i organizacjami, w tym zwłaszcza z Naczelną Izbą Aptekarską oraz z Okręgowymi Izbami Aptekarskimi,
 2. zawieranie i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami,
 3. udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,
 4. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawnych, dotyczących interesów członków Związku, a także nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
 5. opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych, prowadzenie działalności badawczej w celu przygotowania opinii Związku wiążących się z jego działalnością,
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
 7. inicjowanie i organizowanie pomocy członkom Związku,
 8. otaczanie szczególną opieką młodych członków Związku, dbanie o podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,
 9. popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego,
 10. udział w działalności organizacji międzynarodowych,
 11. organizowanie szkoleń i kursów związkowych,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność,
 13. zawieranie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami, organami prowadzącymi placówki oraz organami władzy rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,
 14. prowadzenie szkoleń dla członków Związku Zawodowego Pracowników Farmacji,
 15. zwiększanie liczby pracodawców objętych działaniem Związku Zawodowego Pracowników Farmacji,
 16. zawieranie umów grupowego ubezpieczenia,
 17. stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów Związku Zawodowego Pracowników Farmacji.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Związku

§ 7.

 1. Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Związku podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zarządu, w głosowaniu tajnym.
  1a. Członkowie Związku dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków honorowych.
 2. Zarząd Związku podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej przez kandydata na członka Związku. Uchwała w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku wymaga pisemnego uzasadnienia.
 3. Od uchwały w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku, albo w razie niepodjęcia przez Zarząd jakiejkolwiek uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zainteresowanemu kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania na piśmie uchwały w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku wraz z uzasadnieniem, albo bezskutecznego upływu terminu na podjęcie przez Zarząd Związku uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej. Odwołanie powinno zostać wniesione za pośrednictwem Zarządu Związku, który po otrzymaniu odwołania jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w celu jego rozpoznania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zobowiązane do rozpoznania odwołania kandydata na członka Związku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania lub na najbliższym posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku jest ostateczna.

§ 8.

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  a. wystąpienia ze Związku,
  b. wykluczenia ze Związku,
  c. skreślenia z listy członków Związku,
  d. śmierci członka Związku.
 2. Wystąpienie ze Związku następuje w formie pisemnego oświadczenia woli członka Związku, skierowanego do Zarządu Związku.
 3. Wykluczenie ze Związku następuje w wyniku uchwały Zarządu Związku podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zarządu Związku w głosowaniu tajnym, na skutek poważnego naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu, innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego oraz powszechnie obowiązującego, lub postępowania nielicującego z godnością członka Związku. Uchwała Zarządu Związku jest podejmowana w głosowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały w sprawie wykluczenia ze Związku przysługuje prawo odwołania do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie powinno zostać wniesione za pośrednictwem Zarządu Związku, który po otrzymaniu odwołania jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w celu jego rozpoznania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania lub na najbliższym posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia ze Związku jest ostateczna.
 4. Skreślenie z listy członków Związku następuje z powodu zalegania przez członka Związku z zapłatą składki członkowskiej należnej za co najmniej 3 miesiące, po pisemnym uprzednim wezwaniu przez Zarząd Związku do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni. Zarząd Związku ma obowiązek wysłania wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, niezwłocznie po stwierdzeniu niewypełnienia przez członka Związku obowiązku opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy. Nieuregulowanie przez członka Związku zaległych składek członkowskich w terminie ustalonym przez Zarząd, powoduje skreślenie go z listy członków Związku, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Związku bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zarządu w głosowaniu tajnym. Zarząd Związku zawiadamiania zainteresowanego członka Związku o uchwale skreślającej go z listy członków Związku, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej podjęcia. Od skreślenia z listy członków Związku przysługuje odwołanie do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie powinno zostać wniesione za pośrednictwem Zarządu Związku, który po otrzymaniu odwołania jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w celu jego rozpoznania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania lub na najbliższym posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sprawie skreślenia z listy członków Związku jest ostateczna.
 5. Z chwilą ustania członkostwa w Związku, były członek Związku nie może ubiegać się o realizację swych uprawnień członkowskich, o zwrot składek członkowskich, ani partycypować w majątku Związku.

§ 9.

 1. Członek Związku ma prawo do:
  1. uczestniczenia w zebraniach Związku,
  2. występowania z wnioskami i postulatami do organów Związku,
  3. korzystania z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
  4. informacji o uchwałach oraz innych działaniach organów Związku, a także wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby,
  5. obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których są podejmowane decyzje dotyczące jego osoby.
 2. Członek Zwyczajny Związku po upływie 2 lat uczestnictwa w ZZPF uzyskuje prawo wybierania i bycia wybieranym do wszystkich organów Związku, z uwzględnieniem zasady równości, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego.

 § 10.

Członek Związku jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Związku, oraz regularnego płacenia składek członkowskich,
 2. brania udziału w pracach Związku,
 3. uczestniczenia w zebraniach organów Związku, do których należy, oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany,
 4. solidarnego uczestniczenia w akcjach podejmowanych przez Związek i powstrzymywania się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,
 5. nie podejmowania czynów, które naruszają dobre imię Związku.

Rozdział IV
Organy Związku

§ 11.

 1. W Związku funkcjonują następujące rodzaje władz:
  a. władza stanowiąca - Walne Zebranie Członków,
  b. władza wykonawcza - Zarząd,
  c. władza kontrolna - Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Związku są zobowiązane do prowadzenia działalności związkowej zgodnie z postanowieniami Statutu, innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego oraz uchwałami władz Związku.
 3. Władze Związku są zobowiązane do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków.

§ 12.

 1. Kadencja władzy wykonawczej i kontrolnej Związku trwa cztery lata z tym, że terminy wyborów na daną kadencję określa uchwała Walnego Zebrania Członków, podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków tego zebrania w głosowaniu tajnym. W wyjątkowych przypadkach Walne Zebranie Członków może przedłużyć lub skrócić czas trwania kadencji poszczególnych władz, nie więcej jednak niż o 4 miesiące. Wyboru na nową kadencję dokonuję się w terminach wyznaczonych przez Walne Zebranie Członków, niezależnie od momentu pierwszego posiedzenia danej władzy w poprzedniej kadencji. Początkiem kadencji władzy jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji, który jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji tej władzy, niezależnie od przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 2. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku ustania jego członkostwa w Związku w sytuacjach wskazanych w § 8 powyżej. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Związku przed upływem kadencji, należy przeprowadzić wybory uzupełniające na zasadach ogólnych.

§ 13.

 1. Członkowie wchodzący w skład władzy wykonawczej i kontrolnej Związku pochodzą z wyborów bezpośrednich.
  1a. Udział w głosowaniu mają Członkowie, którzy spełnili wymogi §9 ust. 2 oraz §10 w szczególności lit. a.
 2. Wybory do ww. władz Związku odbywają się według następujących zasad:
  a. kandydatem może być wyłącznie członek Zwyczajny Związku,
  b. głosowanie odbywa się w sposób tajny,
  c. wyborcy przysługuje jeden głos,
  d. głosować można tylko osobiście,
  e. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  f. wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej 1/2 ogółu członków tego zebrania,
  g. do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata zwykłej większości ważnie oddanych głosów.
 3. Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy. Odwołania członka władzy dokonuje ta władza, która go wybrała w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogółu członków władzy stanowiącej Związku, w głosowaniu tajnym.


§ 14.

 1. Aktami wydawanymi przez władze Związku są:
  a) uchwały, jako akty o charakterze wiążącym,
  b) stanowiska, opinie i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako oświadczenia wyrażające pogląd danej władzy Związku w określonej sprawie.
 2. Akty władz Związku, o których mowa w ust. 1 powyżej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków tych władz, w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w Dla władzy wykonawczej dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Akty władz Związku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego. Akty władz Związku podjęte z naruszeniem ww. dokumentów są nieważne.
 4. Obrady władz Związku są protokołowane.

§ 15.

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą stanowiącą Związku jest Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Związku.
 3. Osoby zaproszone przez władze Związku mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem
 4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania, oraz powiadamia członków Związku o terminie, porządku i regulaminie obrad. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeśli Członek wyraził na to pisemną zgodę i wskazał adres poczty elektronicznej.
 5. Walne Zebranie Członków zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący lub inny członek Zarządu zgodnie z regulaminem obrad.
 7. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków.
 8. W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w Wówczas jego ważność nie jest determinowana ilością obecnych na nim Członków.

 § 16.

 1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych władz Związku, w tym w szczególności :
  a. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  b. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
  c. uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
  d. ustalanie programu działania Związku,
  e. ustalanie zakresu kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  f. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  g. zatwierdzanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Związku za dany rok, w tym bilansu i rachunku wyników,
  h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  i. na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie, albo odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji,
  j. uchwalanie zmian w Statucie,
  k. decydowanie o rozwiązaniu Związku i przekazaniu majątku,
  l. uchwalanie Regulaminu przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu.
 2. Walne Zebranie Członków jest związane w swoim działaniu postanowieniami Statutu oraz innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego.
 3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały wiążące dla pozostałych władz Związku, w zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie.
 4. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu nadaje osobom fizycznym lub prawnym godność „CZŁONKA HONOROWEGO” za szczególne zasługi dla Związku.

§ 17.

 1. Zarząd jest zobowiązany do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na podstawie wniosku Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Związku, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi określać cel i powód zwołania tego zebrania.
 2. Datę, porządek oraz regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków, albo Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 18.

Zarząd

 1. Zarząd składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie funkcyjnych członków Zarządu, tj. przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Funkcji skarbnika i sekretarza nie można łączyć z funkcją przewodniczącego.
 3. Osoby zaproszone przez władze Związku mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Przewodniczący Zarządu działający samodzielnie jest uprawniony do:
  a. reprezentowania Związku na zewnątrz w szczególności wobec pracodawców, organów administracji państwowej, organów administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji gospodarczych, organizacji politycznych oraz organizacji międzynarodowych,
  b. zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku,
  c. reprezentowania na zewnątrz władzy wykonawczej,
  d. kierowania pracami władzy wykonawczej,
  e. nadzorowania i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków władzy wykonawczej.
 5. Do zadań Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Związku oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  c. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku,
  d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, z podaniem do wiadomości członków Związku terminu, porządku oraz regulaminu obrad,
  e. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
  f. organizowanie działań prawnych dla popierania postulatów związkowych,
  g. uchwalanie budżetu Związku,
  h. dokonywanie bieżącej wykładni postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  i. współdziałanie z organizacjami związkowymi w kraju i zagranicą na zasadach partnerskich,
  j. reprezentowania Związku na zewnątrz w szczególności wobec pracodawców, organów administracji państwowej, organów administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji gospodarczych oraz organizacji politycznych,
  k. ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej wnoszenia.
 6. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 19.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrolowanie Zarządu w zakresie działalności finansowej, zgodności działania Zarządu z postanowieniami Statutu oraz innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, wiążących Zarząd, a także z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  b. kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
  c. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
  d. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie, albo odmowę udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać zwołania posiedzenia Zarządu w celu przedstawienia mu wyników kontroli i wniosków pokontrolnych, które są dla Zarządu wiążące. Posiedzenie to powinno odbyć się nie później niż w ciągu 1 miesiąc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania zwołania takiego posiedzenia.

Rozdział V
Majątek Związku

§ 20.

 1. Środki finansowe i majątek Związku pochodzą:
  a. ze składek członkowskich,
  b. z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
  c. z wpływów z zysków podmiotów związanych prawnie ze Związkiem i prowadzących działalność gospodarczą,
  d. z dzierżaw i najmu nieruchomości oraz innych środków trwałych, a także praw i licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością Związku,
  e. ze zbiórek publicznych.
 2. Członek Związku jest zobowiązany do comiesięcznego lub rocznego płacenia składki członkowskiej, z której realizowane są cele i zadania Związku. Wysokość składki członkowskiej ustala uchwałą Zarząd.
 3. Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn podejmuje Zarząd Związku.
 4. Środki finansowe, którymi dysponuje Związek, a także pozostały majątek Związku są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z działalnością statutową Związku, określoną w § 6 powyżej.
 5. Związek prowadzi finansowanie swojej działalności statutowej, określonej w § 6 powyżej, w oparciu o budżet roczny.

§ 21.

 1. Decyzje o charakterze finansowym i majątkowym Związku podejmuje wyłącznie Zarząd Związku, który jest dysponentem majątku Związku i na nim spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej Związku, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego.
  1a. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 5.000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Budżet Związku i jego wykonanie są jawne dla wszystkich członków Związku.
 3. Prawo wglądu w całość dokumentacji finansowej Związku mają członkowie Zarządu, pracownicy księgowości zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz osoby upoważnione stosowną uchwałą Zarządu.
 4. Całość dokumentacji finansowej Związku musi być udostępniona przez Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej.

§ 22.

 1. Związek ma prawo tworzyć lub współtworzyć podmioty, których zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub realizacja wyznaczonych celów, w oparciu o określone źródła finansowania.
 2. Regulacje dotyczące działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny zawierać postanowienia wyłączające możliwość ponoszenia przez Związek zobowiązań finansowych, wynikających z ewentualnych negatywnych skutków działalności tych podmiotów.

Rozdział VI
Współpraca z innymi związkami zawodowymi i organizacjami

§ 23.

 1. Związek może współpracować z każdą organizacją, a w szczególności z innymi związkami zawodowymi działającymi w kraju i za granicą, których cele i działalność są zgodne z podstawowymi celami i zadaniami Związku, co nie wyklucza współdziałania, którego konieczność wynika z postanowień prawa państwowego lub międzynarodowego. Związek może również przystępować do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe.
 2. Uchwałę o nawiązaniu współpracy z inną organizacją oraz uchwałę o przystąpieniu do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe podejmuje Zarząd. Uchwała ta musi być zgodna z uchwałami innych władz Związku.

Rozdział VII
Zmiana Statutu

§ 24.

 1. Wnioski o zmianę Statutu mogą składać:
  a. Zarząd,
  b. grupa co najmniej 30 członków Związku.
 2. Wnioski o zmianę Statutu są składane do Zarządu na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zarząd jest zobowiązany poinformować członków Związku o wnioskach w sprawie zmiany Statutu równocześnie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwałę o przyjęciu i zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Związku, w głosowaniu tajnym.
 4. Uzasadnione zmiany Statutu przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zarządu, którą następnie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie Członków na zasadach ogólnych.

Rozdział VIII
Rozwiązanie Związku

§ 25.

Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Związku, w głosowaniu tajnym. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji majątku Związku lub cel, na który ma być on przekazany.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 26.

Zmiany do Statutu uchwalono na zebraniu założycielskim przez członków założycieli w dniu 3 lipca 2019 roku oraz na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 4 grudnia 2019 roku.

Warszawa, dnia  4 grudnia 2019 roku

Związek Zawodowy Farmaceutów Polskich logo

Polish Trade Union of Pharmacy Workers

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

ul. gen. Meriana C. Coopera 6B/10
01-315 Warszawa
Telefon:
+(48) 602101979
Telefon:
+(48) 694732275
E-mail:
zzpf@zzpf.org.pl
NIP:
5223098180
KRS:
0000690692

Dołącz do ZZPF

Dołącz do nas, byśmy wspólnie zabrali głos w sprawach ważnych dla naszej grupy zawodowej.

Wypełnij zgłoszenie

Copyright © 2021 Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed By WebSS Studio

Strefa dla członków ZZPF

Uruchomiono zadanie harmonogramu